پای منبر آخوندها شنیده که خواب پیش از طلوع خورشید (بین الطلوعین) باعث فقر و پریشانی امور می‌شود. به همین دلیل همیشه بین الطلوعین را بیدار است و مغازه‌اش را باز می‌کند. اما ای کاش این کار را نکند؛ چرا که بین الطلوعین معامله کردن کراهت دارد.

توضیح المسائل امام خمینی، م۲۰۵۴

منبع : فقه و زندگیخواب بین الطلوعین
برچسب ها : الطلوعین